prev
next
Preview
Metadata Image
AssetID : 20163044
Headline : Elton John Oscar Party
Caption : 21st Annual Elton John AIDS Foundation's Oscar Viewing Party
PersonInImage : Nicki Minaj